paimon
Paimon Lab
ENJA

Wish Banner History

Character
Weapon
Ver.
Cyno
Venti
3.1
Ganyu
Sangonomiya Kokomi
3.0
Tighnari
Zhongli
3.0
Yoimiya
2.8
Kaedehara Kazuha
Klee
2.8
Arataki Itto
2.7
Yelan
Xiao
2.7
Kamisato Ayaka
2.6
Kamisato Ayato
Venti
2.6
Raiden Shogun
Sangonomiya Kokomi
2.5
Yae Miko
2.5
Zhongli
Ganyu
2.4
Shenhe
Xiao
2.4
Arataki Itto
2.3
Albedo
Eula
2.3
Hu Tao
2.2
Tartaglia
2.2
Sangonomiya Kokomi
2.1
Raiden Shogun
2.1
Yoimiya
2.0
Kamisato Ayaka
2.0
Kaedehara Kazuha
1.6
Klee
1.6
Eula
1.5
Zhongli
1.5
Tartaglia
1.4
Venti
1.4
Hu Tao
1.3
Xiao
1.3
Ganyu
1.2
Albedo
1.2
Zhongli
1.1
Tartaglia
1.1
Klee
1.0
Venti
1.0
star-5
Cyno
Cyno
star-5
Tighnari
2
1
Tighnari
star-5
Yelan
6
5
4
3
2
1
Yelan
star-5
Kamisato Ayato
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayato
star-5
Yae Miko
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yae Miko
star-5
Shenhe
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Shenhe
star-5
Arataki Itto
5
4
3
2
1
Arataki Itto
7
6
5
4
3
2
1
Arataki Itto
star-5
Sangonomiya Kokomi
1
Sangonomiya Kokomi
7
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya Kokomi
7
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya Kokomi
star-5
Raiden Shogun
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Raiden Shogun
8
7
6
5
4
3
2
1
Raiden Shogun
star-5
Yoimiya
3
2
1
Yoimiya
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yoimiya
star-5
Kamisato Ayaka
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayaka
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayaka
star-5
Kaedehara Kazuha
4
3
2
1
Kaedehara Kazuha
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kaedehara Kazuha
star-5
Eula
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Eula
8
7
6
5
4
3
2
1
Eula
star-5
Hu Tao
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu Tao
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu Tao
star-5
Xiao
6
5
4
3
2
1
Xiao
5
4
3
2
1
Xiao
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiao
star-5
Ganyu
1
Ganyu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ganyu
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ganyu
star-5
Albedo
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Albedo
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Albedo
star-5
Zhongli
2
1
Zhongli
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
6
5
4
3
2
1
Zhongli
star-5
Tartaglia
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
star-5
Klee
4
3
2
1
Klee
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Klee
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Klee
star-5
Venti
Venti
7
6
5
4
3
2
1
Venti
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Venti
7
6
5
4
3
2
1
Venti
Ver.
3.1
3.0
3.0
2.8
2.8
2.7
2.7
2.6
2.6
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.0
2.0
1.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
[Shift] + [Mouse Wheel] to scroll horizontally

Ver.
Cyno
Venti
3.1
Ganyu
Sangonomiya Kokomi
3.0
Tighnari
Zhongli
3.0
Yoimiya
2.8
Kaedehara Kazuha
Klee
2.8
Arataki Itto
2.7
Yelan
Xiao
2.7
Kamisato Ayaka
2.6
Kamisato Ayato
Venti
2.6
Raiden Shogun
Sangonomiya Kokomi
2.5
Yae Miko
2.5
Zhongli
Ganyu
2.4
Shenhe
Xiao
2.4
Arataki Itto
2.3
Albedo
Eula
2.3
Hu Tao
2.2
Tartaglia
2.2
Sangonomiya Kokomi
2.1
Raiden Shogun
2.1
Yoimiya
2.0
Kamisato Ayaka
2.0
Kaedehara Kazuha
1.6
Klee
1.6
Eula
1.5
Zhongli
1.5
Tartaglia
1.4
Venti
1.4
Hu Tao
1.3
Keqing
1.3
Xiao
1.3
Ganyu
1.2
Albedo
1.2
Zhongli
1.1
Tartaglia
1.1
Klee
1.0
Venti
1.0
star-4
Candace
Candace
star-4
Dori
1
Dori
star-4
Collei
2
1
Collei
star-4
Shikanoin Heizou
4
3
2
1
Shikanoin Heizou
star-4
Kuki Shinobu
Kuki Shinobu
4
3
2
1
Kuki Shinobu
star-4
Yun Jin
3
2
1
Yun Jin
4
3
2
1
Yun Jin
3
2
1
Yun Jin
star-4
Gorou
5
4
3
2
1
Gorou
7
6
5
4
3
2
1
Gorou
star-4
Thoma
4
3
2
1
Thoma
5
4
3
2
1
Thoma
4
3
2
1
Thoma
star-4
Kujou Sara
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kujou Sara
8
7
6
5
4
3
2
1
Kujou Sara
star-4
Sayu
Sayu
6
5
4
3
2
1
Sayu
7
6
5
4
3
2
1
Sayu
3
2
1
Sayu
star-4
Yanfei
6
5
4
3
2
1
Yanfei
4
3
2
1
Yanfei
4
3
2
1
Yanfei
3
2
1
Yanfei
3
2
1
Yanfei
star-4
Rosaria
7
6
5
4
3
2
1
Rosaria
6
5
4
3
2
1
Rosaria
2
1
Rosaria
3
2
1
Rosaria
3
2
1
Rosaria
star-4
Bennett
3
2
1
Bennett
5
4
3
2
1
Bennett
4
3
2
1
Bennett
6
5
4
3
2
1
Bennett
6
5
4
3
2
1
Bennett
2
1
Bennett
star-4
Chongyun
5
4
3
2
1
Chongyun
6
5
4
3
2
1
Chongyun
3
2
1
Chongyun
3
2
1
Chongyun
6
5
4
3
2
1
Chongyun
4
3
2
1
Chongyun
star-4
Razor
7
6
5
4
3
2
1
Razor
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Razor
4
3
2
1
Razor
5
4
3
2
1
Razor
star-4
Xinyan
3
2
1
Xinyan
5
4
3
2
1
Xinyan
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xinyan
3
2
1
Xinyan
5
4
3
2
1
Xinyan
2
1
Xinyan
star-4
Ningguang
4
3
2
1
Ningguang
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
3
2
1
Ningguang
3
2
1
Ningguang
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
4
3
2
1
Ningguang
star-4
Beidou
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
3
2
1
Beidou
star-4
Diona
2
1
Diona
7
6
5
4
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
3
2
1
Diona
star-4
Sucrose
1
Sucrose
6
5
4
3
2
1
Sucrose
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sucrose
3
2
1
Sucrose
3
2
1
Sucrose
4
3
2
1
Sucrose
2
1
Sucrose
star-4
Noelle
6
5
4
3
2
1
Noelle
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
1
Noelle
3
2
1
Noelle
3
2
1
Noelle
star-4
Xingqiu
1
Xingqiu
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xingqiu
5
4
3
2
1
Xingqiu
5
4
3
2
1
Xingqiu
3
2
1
Xingqiu
2
1
Xingqiu
3
2
1
Xingqiu
star-4
Xiangling
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiangling
4
3
2
1
Xiangling
4
3
2
1
Xiangling
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiangling
2
1
Xiangling
4
3
2
1
Xiangling
star-4
Fischl
2
1
Fischl
7
6
5
4
3
2
1
Fischl
11