paimon
Paimon Lab
ENJA

祈願ピックアップ履歴

キャラクター
武器
Ver.
Yoimiya
2.8
Kaedehara Kazuha
Klee
2.8
Arataki Itto
2.7
Yelan
Xiao
2.7
Kamisato Ayaka
2.6
Kamisato Ayato
Venti
2.6
Raiden Shogun
Sangonomiya Kokomi
2.5
Yae Miko
2.5
Zhongli
Ganyu
2.4
Shenhe
Xiao
2.4
Arataki Itto
2.3
Albedo
Eula
2.3
Hu Tao
2.2
Tartaglia
2.2
Sangonomiya Kokomi
2.1
Raiden Shogun
2.1
Yoimiya
2.0
Kamisato Ayaka
2.0
Kaedehara Kazuha
1.6
Klee
1.6
Eula
1.5
Zhongli
1.5
Tartaglia
1.4
Venti
1.4
Hu Tao
1.3
Xiao
1.3
Ganyu
1.2
Albedo
1.2
Zhongli
1.1
Tartaglia
1.1
Klee
1.0
Venti
1.0
star-5
Yelan
3
2
1
Yelan
star-5
Kamisato Ayato
5
4
3
2
1
Kamisato Ayato
star-5
Yae Miko
7
6
5
4
3
2
1
Yae Miko
star-5
Shenhe
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Shenhe
star-5
Arataki Itto
2
1
Arataki Itto
7
6
5
4
3
2
1
Arataki Itto
star-5
Sangonomiya Kokomi
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya Kokomi
7
6
5
4
3
2
1
Sangonomiya Kokomi
star-5
Raiden Shogun
6
5
4
3
2
1
Raiden Shogun
8
7
6
5
4
3
2
1
Raiden Shogun
star-5
Yoimiya
Yoimiya
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Yoimiya
star-5
Kamisato Ayaka
4
3
2
1
Kamisato Ayaka
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kamisato Ayaka
star-5
Kaedehara Kazuha
1
Kaedehara Kazuha
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kaedehara Kazuha
star-5
Eula
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Eula
8
7
6
5
4
3
2
1
Eula
star-5
Hu Tao
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu Tao
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hu Tao
star-5
Xiao
3
2
1
Xiao
5
4
3
2
1
Xiao
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiao
star-5
Ganyu
8
7
6
5
4
3
2
1
Ganyu
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ganyu
star-5
Albedo
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Albedo
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Albedo
star-5
Zhongli
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Zhongli
6
5
4
3
2
1
Zhongli
star-5
Tartaglia
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
8
7
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
6
5
4
3
2
1
Tartaglia
star-5
Klee
1
Klee
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Klee
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Klee
star-5
Venti
5
4
3
2
1
Venti
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Venti
7
6
5
4
3
2
1
Venti
Ver.
2.8
2.8
2.7
2.7
2.6
2.6
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.0
2.0
1.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
[Shift] + [マウスホイール] で横スクロール

Ver.
Yoimiya
2.8
Kaedehara Kazuha
Klee
2.8
Arataki Itto
2.7
Yelan
Xiao
2.7
Kamisato Ayaka
2.6
Kamisato Ayato
Venti
2.6
Raiden Shogun
Sangonomiya Kokomi
2.5
Yae Miko
2.5
Zhongli
Ganyu
2.4
Shenhe
Xiao
2.4
Arataki Itto
2.3
Albedo
Eula
2.3
Hu Tao
2.2
Tartaglia
2.2
Sangonomiya Kokomi
2.1
Raiden Shogun
2.1
Yoimiya
2.0
Kamisato Ayaka
2.0
Kaedehara Kazuha
1.6
Klee
1.6
Eula
1.5
Zhongli
1.5
Tartaglia
1.4
Venti
1.4
Hu Tao
1.3
Keqing
1.3
Xiao
1.3
Ganyu
1.2
Albedo
1.2
Zhongli
1.1
Tartaglia
1.1
Klee
1.0
Venti
1.0
star-4
Shikanoin Heizou
1
Shikanoin Heizou
star-4
Kuki Shinobu
2
1
Kuki Shinobu
star-4
Yun Jin
Yun Jin
4
3
2
1
Yun Jin
3
2
1
Yun Jin
star-4
Gorou
2
1
Gorou
7
6
5
4
3
2
1
Gorou
star-4
Thoma
1
Thoma
5
4
3
2
1
Thoma
4
3
2
1
Thoma
star-4
Kujou Sara
6
5
4
3
2
1
Kujou Sara
8
7
6
5
4
3
2
1
Kujou Sara
star-4
Sayu
4
3
2
1
Sayu
7
6
5
4
3
2
1
Sayu
3
2
1
Sayu
star-4
Yanfei
3
2
1
Yanfei
4
3
2
1
Yanfei
4
3
2
1
Yanfei
3
2
1
Yanfei
3
2
1
Yanfei
star-4
Rosaria
4
3
2
1
Rosaria
6
5
4
3
2
1
Rosaria
2
1
Rosaria
3
2
1
Rosaria
3
2
1
Rosaria
star-4
Bennett
Bennett
5
4
3
2
1
Bennett
4
3
2
1
Bennett
6
5
4
3
2
1
Bennett
6
5
4
3
2
1
Bennett
2
1
Bennett
star-4
Chongyun
2
1
Chongyun
6
5
4
3
2
1
Chongyun
3
2
1
Chongyun
3
2
1
Chongyun
6
5
4
3
2
1
Chongyun
4
3
2
1
Chongyun
star-4
Razor
4
3
2
1
Razor
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Razor
4
3
2
1
Razor
5
4
3
2
1
Razor
star-4
Xinyan
Xinyan
5
4
3
2
1
Xinyan
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Xinyan
3
2
1
Xinyan
5
4
3
2
1
Xinyan
2
1
Xinyan
star-4
Ningguang
1
Ningguang
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
3
2
1
Ningguang
3
2
1
Ningguang
7
6
5
4
3
2
1
Ningguang
4
3
2
1
Ningguang
star-4
Beidou
8
7
6
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
5
4
3
2
1
Beidou
3
2
1
Beidou
star-4
Diona
7
6
5
4
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
4
3
2
1
Diona
3
2
1
Diona
star-4
Sucrose
5
4
3
2
1
Sucrose
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sucrose
3
2
1
Sucrose
3
2
1
Sucrose
4
3
2
1
Sucrose
2
1
Sucrose
star-4
Noelle
3
2
1
Noelle
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Noelle
1
Noelle
3
2
1
Noelle
3
2
1
Noelle
star-4
Xingqiu
8
7
6
5
4
3
2
1
Xingqiu
5
4
3
2
1
Xingqiu
5
4
3
2
1
Xingqiu
3
2
1
Xingqiu
2
1
Xingqiu
3
2
1
Xingqiu
star-4
Xiangling
5
4
3
2
1
Xiangling
4
3
2
1
Xiangling
4
3
2
1
Xiangling
8
7
6
5
4
3
2
1
Xiangling
2
1
Xiangling
4
3
2
1
Xiangling
star-4
Fischl
7
6
5
4
3
2
1
Fischl
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Fischl
2
1
Fischl
5
4
3
2
1
Fischl
3
2
1
Fischl
star-4
Barbara
3
2
1
Barbara
6
5
4
3
2
1
Barbara
8
7
6
5
4
3
2
1
Barbara
2
1
Barbara
2
1
Barbara
6
5
4
3
2
1
Barbara
Ver.
2.8
2.8
2.7
2.7
2.6
2.6
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.0
2.0
1.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0

参考リンク

Wishes/History | Fandom
© 2022 Paimon Lab
Paimon Lab is not affiliated to miHoYo. Genshin Impact © miHoYo.